Celem tej podstrony jest dostarczanie informacji osobom zainteresowanym rozwojem
Przeworskiego systemu pracy z uczniem zdolnym

Termin wdrażania :

Sukcesywnie począwszy od 1 września 2008 roku.


Zespół koordynujący złożony z przedstawicieli:

Urzędu Miasta Przeworska, Kuratorium Oświaty, Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przeworsku.


Miejski system  stypendialny

Stypendia uczniowskie
Obozy szkoleniowe laureatów

Wsparcie i doskonalenie nauczycieli w obszarach

Diagnoza działań nauczyciela –PPP
Ocenianie kształtujące- PCEN
Indywidualne programy i toki nauki
Kompetencje kluczowe
Grupy wsparcia nauczyciela
Edukacyjna Wartość Dodana

Działania szkół i przedszkoli  – szkolne systemy ucznia zdolnego

Diagnoza predyspozycji ucznia począwszy od przedszkola
Indywidualne toki i programy nauki
Zajęcia pozalekcyjne
Grupy wsparcia ucznia
Konkursy
Promocja ucznia zdolnego

Uczelnie współpracujące w tworzeniu i monitorowaniu systemu:

Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska
KUL – Filia Stalowa Wola
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Promocja ucznia zdolnego

Nagrody i wyróżnienia  wręczane podczas „Przeworskiej Gali Ucznia Zdolnego”
Wiadomości Przeworskie
Galeria ucznia zdolnego w UM
Zakładka na stronie WWW UM
Ratusz

Partnerzy :

Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu Oddział w Przeworsku, Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku, przedsiębiorstwa , osoby prawne i fizyczne.

Źródła finansowania :

Budżet Miasta Przeworska, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , inne dotacje i darowizny zewnętrzne –np. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.


Projekt uchwały o stypendiach!!!


Burmistrz Miasta Przeworska opracował projekt uchwały RM Przeworska w sprawie stypendiów dla uczniów zdolnych.

Bardzo proszę o kierowanie ewentualnych uwag w sprawie projektu pod adres :
sekretarz@przeworsk.um.gov.pl

 Uchwała Nr XX / /08

Rady Miasta Przeworska
Z dnia .......................... 2008r.

  
w sprawie utworzenia ,,Przeworskiego systemu stypendialnego dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia ”.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.90t ust.1 pkt.2, ust,
2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 
 § 1

 
Tworzy się ,,Przeworski system stypendialny dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia ”,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
   
                      § 2

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.
 
§ 3

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 
Załącznik do Uchwały Nr .........................
Rady Miasta Przeworska
z dnia ............. 2008 roku.

 
,,Przeworski system stypendialny dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia ”
 
Rozdział I Cele systemu: 
 1. Realizacja uchwały Rady Miasta Przeworska z dnia .....................
 2. Pomoc uczniom pracującym nad swoimi uzdolnieniami osiągającymi szczególne wyniki.
 3. Zachęcanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem.
 4. Uzyskanie efektu wzrostu życiowych aspiracji i aktywności edukacyjnej u uczniów.
 5. Zachęcanie uczniów do promowania i reprezentowanie Miasta w konkursach, olimpiadach
  i zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
   
Rozdział II. Zasady ogólne :
 
 1. Tworzy się Przeworski system stypendialny dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia , zwany dalej ,,systemem” w celu wspierania uczniów wykazujących się pracą nad uzdolnieniami osiągających szczególne wyniki w nauce, sporcie lub kulturze.
 2. System obejmuje uczniów uczęszczających do szkół gminy miejskiej Przeworsk.
 3. Stypendium lub wsparcie szkoleniowe może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych :
a. szkół podstawowych w klasach IV – VI,
b. gimnazjum.
 
 1. Stypendia przyznawane są uczniom indywidualnie .
   
 1. Stypendia przyznawane są na rok szkolny.
 2. System obejmuje dwa rodzaje stypendiów :
a. za szczególne wyniki w nauce,
b. za wybitne osiągnięcia.
Rozdział III. Kryteria przyznawania stypendium.

 
 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniom, którzy spełniają wszystkie z wymienionych kryteriów:

 
a. nie mają nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole,
b. w wyniku klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej wyróżniającą ocenę z zachowania oraz średnią ocen
co najmniej .........
c. wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 
 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają wszystkie z wymienionych kryteriów:
a. nie mają nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole, mają co najmniej 80% obecności na lekcjach,
b. w wyniku klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen
c
o najmniej 4,75.
c. wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej,
d. uzyskali miejsca I-III w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych, lub zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz.U.z 2002r., nr 13, poz.125 oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001r.w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży(Dz.U. z 2001r.,nr 128,poz.1416).

 
3. W przypadku dokonania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze.
Rozdział IV. Tryb przyzwania stypendiów:

 
1. Uczeń na podstawie niniejszej uchwały może uzyskać jedno stypendium na dany okres.
2. Dyrektor szkoły składa do Burmistrza Miasta Przeworska wniosek wraz załącznikami o przyznanie stypendium, według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta Przeworsk.

 
Załączniki kserokopie dokumentów ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły):
a. stwierdzających wyniki w nauce lub inne osiągnięcia o których mowa w Rozdziale III pkt.1 i 2,
b. potwierdzenie oceny z zachowania,
c. opinię nauczyciela wychowawcy lub opiekuna specjalisty w dziedzinie, w której uczeń osiąga sukcesy,
3. Wniosek o przyznanie stypendium wymaga uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10 I piętro, pokój 103 w terminie do dnia 30 września lub 31 stycznia danego roku szkolnego.
5. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Przeworska po pozytywnym zaopiniowaniu zgodności z kryteriami przez merytorycznego pracownika Referatu Organizacyjnego. 

 
Rozdział V Wypłata stypendium.
 
 1. Stypendia przyznaje się na okres roku lub półrocze , roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania z wyjątkiem absolwentów gimnazjum, którym stypendium przyznane jest i wypłacane w formie rocznego jednorazowego świadczenia pieniężnego.
 2. Stypendium, wypłacane jest miesięcznie w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica ( opiekuna prawnego) ucznia.
 3. Wypłata stypendium może być wstrzymana w przypadku:
a. skreślenia z listy uczniów,
b. rezygnacji ucznia ze szkoły,
c. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania,
d. podjęcia przez ucznia nauki w szkole poza Przeworskiem,
e. rezygnacji ucznia ze stypendium.

 
 1. Stypendium wstrzymuje się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła przesłanka wymieniona w pkt. 3.
 2. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do poinformowania Burmistrza Miasta Przeworska o zaistnieniu przesłanek wymienionych w pkt.3.
Rozdział VI Postanowienia końcowe.
 
 1. Wielkość środków przyznanych na finansowanie stypendiów ustalana będzie w budżecie Miasta Przeworska.
 2. Wysokość stypendium określi Burmistrz Miasta Przeworska w stosownym Zarządzeniu.
 
Pozdrawiam
Maciej Karasiński

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !