Uwagi dotyczące koordynacji zagadnień oświatowych na poziomie wojewódzkim

Z analizy sytuacji prawno organizacyjnej i potrzeb systemu edukacji podkarpackiej wynika konieczność dokonania aktualizacji programu władz wojewódzkich Obecna sytuacja polityczna w Polsce jak również brak uregulowań prawnych w wielu obszarach edukacyjnych nasuwa następujące wnioski natury diagnozującej:
 
1.Obecne działania oświatowe opierają się na istniejącym systemie oświaty. Należy jednak poddać weryfikacji pewne obowiązują rozwiązania i dokonać próby rozwiązań uzupełniających poprzez swoisty bezpieczny i bardzo obiecujący eksperyment na obszarach nieuregulowanych ustawowo.

2.
Szkolnictwo zawodowe dostarcza na rynek pracy zasadniczą część niezbędnych specjalistów. W wielu dziedzinach odczuwalne są ich braki. Wiele do życzenia pozostawia poziom kształcenia zawodowego. Brak w systemie oświaty podmiotu odpowiedzialnego za koordynację zadań z dziedziny szkolnictwa zawodowego i kształcenia zawodowego na poziomie województwa. Obecne rozwiązania oparte o zapisy ustawy o systemie oświaty nie wskazują podmiotu, który dokonywać ma okresowej analizy sieci szkół ponadgimnazjanych w regionie/województwie. Proces zatrzymany jest na poziomie organu JST -prowadzącego tego typu szkoły tj. powiatu. Niezbędnym jest jednak prowadzenie stałej analizy działań między powiatami, inspirowanie do prowadzenia polityki regionalnej w tym zakresie. Podyktowane jest to zarówno potrzebami regionu w zakresie kształcenia w konkretnych zawodach jak i koniecznością prowadzenia oszczędnej i racjonalnej sieci szkół. JST prowadzące szkoły zawodowe w pojedynkę nie mają możliwości doposażenia szkół zawodowych w drogie urządzenia, maszyny czy pomoce naukowe. Koordynacja jak i okazanie aktywności w newralgicznych - priorytetowych kierunkach kształcenia może stanowić istotną decydującą o nadaniu właściwego impulsu pomoc. Konieczna jest kontynuacja podjętych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty działań i wsparcie Program rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim.

3.
Inwestowanie w ludzi to najlepszy sposób na zapewnienie wysokiego poziomu rozwoju. W ramach działań natury strategicznej koniecznym jest podjęcie w wymiarze wojewódzkim wysiłku stworzenia Wojewódzkiego Systemu Pracy z Uczniem Zdolnym opartego o wszystkie typy szkół jak również o szkolnictwo wyższe. Ustawa o systemie oświaty nie stanowi – kto powinien koordynować pracę z uczniem zdolnym poza szkołą na poziomie gminy, powiatu, województwa lub Polski.

4.
Doskonalenie nauczycieli, zapewnienie trwałych zmian w sposobie podejścia do ich kształcenia to warunek niezbędny do istotnych zmian w poziomie kształcenia dzieci i młodzieży. Brak jest widocznych działań ze strony władz państwowych zmierzających konsekwentnie do podniesienia poziomu kształcenia nauczycieli.Obecnie nikłe zaangażowanie władz wojewódzkich w kreowanie poziomu kształcenia nauczycieli i marna w tym zakresie współpraca z uczelniami wynika z braku podstaw prawnych zobowiązujących marszałka do takich działań. Ale czy ta przeszkoda nie jest do pokonania? Czy nie można zmienić sytuacji?

5.
Duże środki na wsparcie działań edukacyjnych są w POKL. Dysponentem środków jest WUP podległy władzom województwa, Marszałkowi.

6.Nie ma podmiotu ustawowo zobowiązanego do pilnowania ,,kompletności’’ funkcjonowania placówek szkolnictwa specjalnego.

7.W każdym z tych zakresów Podkarpacki Kurator Oświaty w okresie 2006-2008 dokonał diagnozy i podjął inicjatywy warte kontynuacji. Są to gotowe programy do wykorzystania.
 
Wnioski – propozycje dla Zarządu Województwa Podkarpackiego

Samorząd Województwa posiada w zakresie swoich obowiązków prowadzenie kolegiów nauczycielskich, ośrodka doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne. Jest to sieć placówek stanowiąca wystarczający potencjał do podjęcia trudnego zadania – koordynacji kluczowych działań edukacyjnych w województwie. Takich możliwości nie ma Kurator Oświaty choć może z tytułu sprawowanego nadzoru być wartościowym partnerem.

Aktywność samorządowych władz wojewódzkich w tym zakresie może mieć przełomowe znaczenie w kreowaniu polskiego systemu edukacji i stanowić przykład – wzór do naśladowania i przykład do analiz. Podjęcie zadań określonych w pkt.1-5 na terenie naszego województwa może przynieść duże korzyści dla wszystkich typów szkół i placówek. Wskazane jest podjęcie w drodze uchwały sejmiku przyjęcie strategii rozwoju oświaty podkarpackiej z konkretami o których mowa w pkt.1-5 . Marszałek może podjąć taką inicjatywę. Prawie pewnym jest, że uzyska w ten sposób poparcie wszystkich samorządowców. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi. Kurator Oświaty i Wojewoda niezależnie od opcji powinien podjąć merytoryczną współpracę.
 
Maciej Karasiński 14.03.2008 roku.



Uwagi  będą podisywane tylko za zgodą autora !!!

Serdecznie dziękuję autorom za uwagi !!!

 
Teks Nr1 ( wpłynął 9 kwietnia 2008 roku )

Propozycje do programu
 
  1. Stworzenie przez samorząd województwa szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły policealnej) kształcącej w zawodach unikalnych, ale wynikających z tradycji województwa i nie tylko (np. kowalstwo artystyczne, zawody lotnicze, wikliniarstwo itp.). Mogło by to istnieć w porozumieniu z powiatami. Stworzenie obok szkoły CKP dla tych unikatowych zawodów i zawodów przyszłościowych jako bazy do przygotowania zawodowego dla ww. szkoły jak i dobrze wyposażonym ośrodkiem egzaminacyjnym mającym jeszcze w odwodzie uczelnie politechniczne
  1. Odbudowanie doradztwa przedmiotowego pod egidą marszałka województwa podkarpackiego. Włączenie ośrodków doskonalenia nauczycieli do realizacji praktyk studenckich (studia pedagogiczne) stworzenie współpracy między nauczycielami akademickimi i pracownikami ośrodków doskonalenia.
  1. Stworzenie przy wparciu marszałka szkół eksperymentalnych będących bazą ćwiczeniowa dla uczelni kształcących nauczycieli.
  1. Powołanie przez marszałka, lub kuratora Rady Oświatowej (ds. wspomagania oświaty) składającej się np. z byłych kuratorów i wicekuratorów. Byłby to organ doradczy dla marszałka czy kuratora w sprawie polityki oświatowej, pomocny w kreowaniu regionalnej polityki oświatowej.
  1. Szkolnictwo specjalne powinno być domeną marszałka i na tym poziomie powinna odbywać się koordynacja w tym obszarze.
Teks nr 2 (wpłynął 8 marca 2008 roku)

Przepraszam za pewne opóźnienie w napisaniu tych uwag do Pana programu, ale trochę miałem ostatnio spiętrzenie pewnych zadań zawodowych (projekt do WUP oraz innowacja pedagogiczna). Pozwalam sobie zatem na przekazanie poniżej moich osobistych uwag i opinii:
 
1. Opracowane pod Pana kierunkiem programy powinny być dalej realizowane:
    a) program rozwoju kształcenia zawodowego,
    b) program edukacji patriotycznej,
    c) program pracy z uczniem zdolnym
dla mnie najważniejszy jest ten pierwszy (kształcenia zawodowego), bo zawiera istotne elementy, które będą rzutować na dalszy rozwój Podkarpacia.
 
2. Te programy mogą stanowić doskonałą bazę do opracowania "strategii rozwoju oświaty podkarpackiej", który to dokument powinien zostać opracowany i przyjęty przez Urząd Marszałkowski, jako że samorząd wojewódzki powinien przejąć rolę koordynatora.
 
3. Nie wydaje mi się, aby taką koordynacją zajęła się jakaś placówka typu: PCEN, kolegium nauczycielskie, czy też biblioteka wojewódzka. Sadzę, że koordynacją tych działań powinien się zająć zespół (powołany przez Zarząd Woj. Podkarpackiego), który na bieżąco będzie monitorował i dokonywał ewaluacji tej strategii pod katem zmieniających się uwarunkowań lub wyzwań.
 
4. Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem są środki PO "Kapitał Ludzki", które "dzielone" są przez WUP Rzeszów - a więc instytucje podległą bezpośrednio pod samorząd wojewódzki, który musi mieć jakieś narzędzia do kształtowania polityki oświatowej. Takie rozwiązanie zapewni efektywne wykorzystanie środków funduszy europejskich do wzmocnienia i doskonalenia systemu oświaty podkarpackiej we wszystkich aspektach i obszarach.
 
5. Woj. podkarpackie dysponuje dużym potencjałem - potwierdzają to wyniki egzaminów zewnętrznych (maturalnych, zawodowych, gimnazjalnych) i dlatego koniecznym jest dalsze i konsekwentne realizowanie tych dobrych działań, które Pan zapoczątkował. Trzeba teraz koniecznie "ubrać" je w pewne zapisy strategii i je realizować.
 
To są moje osobiste przemyślenia i uwagi, które nasunęły mi się po lekturze Pana uwag do programu wojewódzkiego. Jeśli mógłbym jeszcze w czymś pomóc, to chętnie służę swoją osobą i czasem.
 
Pan  Bogdan Skotnicki
         Dyrektor Zespołu Szkół
         Kształcenia Ustawicznego
         w Krośnie
         kom. 696495983

Dodano 9 marca 2008 roku.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012



Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010



Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009



Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009



Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !